zondag 4 maart 2012

Eindelijk, een Airbrush! / Finally, an Airbrush!

De demo-stenen zijn gemaakt.  Nu proberen we hen te airbrushen.  We beginnen met de nerven ervan te airbrushen.  Als dat gaat, heeft dit zijn consequenties naar onze achterwand toe.  We zijn namelijk van plan onze achterwand ook te begraven onder een 2 cm laag tegellijm en er daarna dezelfde nerven in te trekken als we met onze stenen gedaan hebben.  Maar, die moeten dan geairbrushd worden om zodoende een geleidelijke kleurenovergang mogelijk te maken.

The demo-rocks are made.  Now we try to airbrush them.  We start with airbrushing the grains of them.  If it works, it has consequences towards our background.  We are intending to put a 2 cm layer of glue for tiles on it and to engrave grains on our background, just like we did with our rocks.  But, those grains will have to be airbrushed to make it possible for us to paint subtle changes of colours.


Tim aan het werk.  Ditmaal ondervind hij geen problemen om de verf te laten 'pakken' waar hij wil. / Tim at work.  This time he experiences no trouble at all to let the paint stick where he wants to.Nadien het kuisen van het pistool. / Afterwards, the cleaning of the pistol.

Dan wordt de volgende kleur aangemaakt. / The next colour is being made.En weer airbrushen. / And, we're aibrushing again.Vlekkie vindt een makkelijke manier om van hier naar daar te verhuizen. / Vlekkie finds an easy way to move from here to there.


Bah!  Een flash!  Daar doen wij niet aan mee! / Bah!  A flash!  That's not our cup of tea!

Het afsluiten van een avondje (en een verfpotje). / The closure of an evening working (and of a can of paint.

Conclusie: zolang je Levis muurverf gebruikt, heeft de ene laag geen moeite om zich te hechten aan de andere, terwijl het met airbrush-verf ONMOGELIJK is om op Levis muurverf te spuiten, in ieder geval van dichtbij.
Gevolg: we gaan een 2 cm dikke laag tegellijm op onze achterwand leggen om hem dan uit te krassen als onze rotsen.

Conclusion: as long as you use Levis Acryll Wall Paint, one layer has no difficulties to attach to another layer, while with airbrush-paint this is impossible to achieve, at least if you spray from close by.
Consequence: we are putting a 2 cm thick layer of glue for tiles on our background, in orden to engrave it like we did with our rocks.

We hebben onze stenen terug bij elkaar gestapeld.  Deze stapeling is niet definitief omdat anders onze stenen omvallen.  Maar, het ligt erg dicht bij de definitieve versie. / We put our rocks together again.  This pile isn't a definitive one.  But, it lays very close to a defeninitive pile.