dinsdag 28 oktober 2014

Lier - Lint - Kontich - Duffel - Lier VI. / Lier - Lint - Kontich - Duffel - Lier VI.

Op 18/07/2014 maakte ik een tocht langs Lint, Kontich en Duffel...

On 18/07/2014 I've made a trip through the territories of Lint, Kontich and Duffel...
De Rechtstraat in Duffel... / The Rechtstraat in Duffel...