donderdag 7 juli 2016

Steven Hill, een Amerikaan over Europa. / Steven Hill, an American on Europe.

Europa krijgt in de mainstream Amerikaanse media nooit enige positieve commentaar voor alle dingen die het doet.  Integendeel, Europa wordt constant afgebroken door dezelfde media; ze spreken dan over hoge taxatie in Europa, de buitensporige verzorgingsstaat, de Europese economie die niet zou groeien, het demografisch rampgebied dat Europa zou zijn, het Europese onvermogen om migranten in te burgeren en dat de Europese landen enkel kunnen wat ze kunnen dankzij de Amerikaanse defensie die Europa zogezegd veilig houdt.  Globaal genomen, dit zijn de ideeen die de Amerikaanse mainstream media de Amerikaanse bevolking voorspiegelt.

Dat deze ideeen niet met de werkelijkheid overeenstemmen, weet elke Europeaan.  Maar het is verfrissend om een Amerikaan het te horen zeggen.  Steven Hill is naar Europa gereisd en heeft daar het volgende vastgesteld.  De hoge taxatie is minder dan de Amerikaanse, als je er bijrekent waar de Amerikanen allemaal geld voor moeten neertellen (gezondheid, scholing, kinderzorg, ouderenzorg en ga zo maar verder).  De Europese economie is in feite de grootste in de wereld (bijna zo groot als die van de USA en China samen) en zorgt voor 1/3 van de economische activiteit van wereld.  Europa heeft meer bedrijven in de Fortune 500 dan de USA en China samen.  Europa heeft veel meer kleine bedrijven dan de USA.  En de Europese economieen staan jaarlijks aan de top van de meest competitieve economien ter wereld volgens het World Economic Fund.

Wat de buitensporige verzorgingsstaat betreft, merkt Steven Hill correct op dat het hier gaat om mensen te ondersteunen zodat zij zonder zorgen zo productief mogelijk kunnen zijn.  Daarnaast is de bevolking in de Europese staten voortdurend aan het groeien (op een paar na) wat duidelijk niet overeenkomt met het demografisch rampgebied dat Europa zou zijn.  Het onvermogen om migranten in te burgeren krijgt nu voor het eerst de aandacht die deze problematiek verdient.  Daarnaast heeft de USA geen recht van spreken meer met de laatst fundamenteel islamitische aanslagen die uitgevoerd werden door Amerikaanse burgers.  En wat het laatste punt van kritiek betreft, heeft Europa helemaal Amerika niet nodig om voor zijn eigen veiligheid in te staan.  Twee Europese staten zijn een kernmacht en Europa heeft het tweede grootste leger ter wereld, inclusief een Rapid Reaction Force.  De Europeanen hebben daarnaast veel vragen bij 'de veiligheid' die de USA ons biedt, wanneer de USA zelf door zijn eigen zinloze en domme oorlogen er weer in slaagt om miljoenen mensen tegen het westen op te hitsen.

Hoe dan ook, u kunt hier een bijdrage zien van Steven Hill, een Amerikaan over Europa.Europe never gets any positive comment in the American mainstream media for all the things it does.  On the contrary, Europe gets constantly torn down by the same media.  They talk about the high taxation in Europe, the excessive welfare state, the European economy doesn't grow, Europe is a demographic disaster area, Europa can't assimulate its migrants and that European countries can only do what they do thanks to the USA and its defence that's supposed to keep Europe safe.  In general, these are the ideas which live by the population of the USA, thanks to the mainstream media of the USA.

That these ideas don't correspondend with reality, knows every European.  But it is refreshing to hear a citizen of the USA saying it.  Steven Hill travelled to Europe and established the following facts.  The high taxation in Europe is lower than the taxation in the USA, if you count all the things where Americans have to pay for (healthcare, education, child care, senior care and this list goes on and on).  The European economy is in fact the largest in the world (almost as big as the economies of the USA and China together) and takes care of 1/3 of the economic output of the world.  Europe has more companies in the Fortune 500 than the USA and China combined.  Europe has much more small businesses than the USA.  And the European economies are ranked among the most productive in the world, by the World Economic Fund.

Concerning the welfare state, Steven Hill remarks correctly that it supports people to be as healthy and productive as possible.  The population of the overwhelming majority of the states of Europe has constantly grown (besides a few), what doesn't correspondend with the demografic disaster area that Europe ought to be.  The inability to assimulate migrants gets now, for the first time, the attention and money it deserves.  Besides, the USA lost its right to speak by the lasts terror attacks in the USA that were comitted by citizens of the USA.  And, concerning the last topic, Europe doesn't need the USA to take care of its own defence.  Two European states are nuclear powers and Europe has the second largest army in the world, included a Rapid Reaction Force.  The Europeans, on the other hand, pose many questions regarding 'the safety' the USA provides, when the USA turns once more millions of people against the west, by its own senseless and pointless wars (like Iraq and Afghanistan).

Anyway, you can watch above a contribution of Steven Hill, an American on Europe.