woensdag 4 februari 2015

Lier - Emblem - Kessel - Lier VII. / Lier - Emblem - Kessel - Lier VII.

Dit is het verslag van de wandeling Lier - Emblem - Kessel - Lier, gemaakt op 16/07/2014.

This is the report of the walk Lier - Emblem - Kessel - Lier, that I've made on 17/07/2014.

De Emblemsesteenweg in Nijlen, district Kessel. / The Emblemsesteenweg in Nijlen, district Kessel.


Café 'Stationekke' in Kessel. / Pub 'Stationekke' in Kessel.


Stationssteenweg in Nijlen, district Kessel. / Stationssteenweg in Nijlen, district Kessel.